OpenDroneMap Outputs

Ang mga nakalista sa ibaba ay ang mga makatutulong na outputs sa ODM procedure.

Point Cloud

odm_georeferencing/odm_georeferenced_model.ply/laz/csv` -- Ang georeferenced point cloud sa iba't-ibang file format

image of OpenDroneMap derived point cloud

Point cloud over State University Zanzibar, courtesy of Khadija Abdullah Ali

3D Textured Model

odm_texturing/odm_textured_model.obj -- The textured surface mesh odm_texturing/odm_textured_model_geo.obj -- The georeferenced and textured surface mesh

Maaaccess ang point cloud at textured meshes gamit ang Meshlab. Buksan ang Meshlab at piliin ang File:Import Mesh at piliin ang textured mesh mula sa lokasyon tulad ng mga sumusunod: odm_texturing\odm_textured_model.obj

image of OpenDroneMap derived textured mesh

Textured mesh courtesy of OpenDroneMap

Orthophoto

odm_orthophoto/odm_orthphoto.png -- The orthophoto, pero eto ay simpleng png na walang georeferencing information.

odm_orthophoto/odm_orthphoto.tif -- GeoTIFF Orthophoto. Maaaring gamitin ito sa QGIS bilang raster layer.

image of OpenDroneMap orthophoto

Orthophoto over State University Zanzibar, courtesy of Khadija Abdullah Ali

DTM/DSM

Ang DTM/DSM ay magagawa lamang kapag ang --dtm o --dsm na opsiyon ang ginamit. Tignan ang tutorial on elevation models para sa mas maraming opsiyon ng paggawa.

Ang data ay maitatago sa:

 • odm_dem/dtm.tif

 • odm_dem/dsm.tif

image of OpenDroneMap derived digital surface model

Digital surface model over State University Zanzibar, courtesy of Khadija Abdullah Ali

Listahan ng mga output

project/
├── images/
│  ├── img-1234.jpg
│  └── ...
├── opensfm/              # Tie Points and camera positions here in JSON format
│  ├── config.yaml
│  ├── images/
│  ├── masks/
│  ├── gcp_list.txt
│  ├── metadata/
│  ├── features/
│  ├── matches/
│  ├── tracks.tsv
│  ├── reconstruction.json
│  ├── reconstruction.meshed.json
│  ├── undistorted/
│  ├── undistorted_tracks.json
│  ├── undistorted_reconstruction.json
│  └── depthmaps/
│   └── merged.ply          # Dense Point Cloud
├── odm_meshing/
│  ├── odm_mesh.ply          # A 3D mesh
│  └── odm_meshing_log.txt       # Output of the meshing task. May point out errors.
├── odm_texturing/
│  ├── odm_textured_model.obj     # Textured mesh
│  ├── odm_textured_model_geo.obj   # Georeferenced textured mesh
│  └── texture_N.jpg          # Associated textured images used by the model
├── odm_georeferencing/
│  ├── odm_georeferenced_model.ply   # A georeferenced dense point cloud
│  ├── odm_georeferenced_model.laz # LAZ format point cloud
│  ├── odm_georeferenced_model.csv   # XYZ format point cloud
│  ├── odm_georeferencing_log.txt   # Georeferencing log
│  └── odm_georeferencing_utm_log.txt # Log for the extract_utm portion
├── odm_orthophoto/
│  ├── odm_orthophoto.png       # Orthophoto image (no coordinates)
│  ├── odm_orthophoto.tif       # Orthophoto GeoTiff
│  ├── odm_orthophoto_log.txt     # Log file
│  └── gdal_translate_log.txt     # Log for georeferencing the png file
└── odm_dem/
  ├── dsm.tif           # Digital Surface Model Geotiff - the tops of everything
  └── dtm.tif           # Digital Terrain Model Geotoff - the ground.

Learn to edit and help improve this page!