Gamit ang Image MasksΒΆ

Simula sa ODM 2.0 maaaring magsupply ng image masks para mainform ang software na lagpasan ang reconstruction sa ilang areas. Ito ay magagamit sa pagkakataon na ang langit ay aksidente na nasama sa litrato mula sa oblique shots or limitahan an reconstruction ng isang subject.

Para magdagdag ng mask, gumawa ng bagong balck and white na imahe na may parehong dimension tulad ng target na imahe na gutong i-mask. (maaaring gumamit ng program na ulad ng GIMP para gawin ito) . Kulayan ng black ang mga areas na hindi isasama sa reconstruction.

Target image
Image mask
3D result (building is masked)

Titulo ng proyekto

1_mask.JPG

Halimbawa, ang DJI_0018.JPG ay pwedeng magkamask sa pamamagitan ng paggawa ng DJI_0018_mask.JPG file at isama ito sa listahan ng mga imahe. Pwede rin gamitin ang .JPG, .PNG, .BMP at .TIF formats para sa image masks.

Learn to edit and help improve this page!