Image Geolocation FilesΒΆ

By default, ginagamit ng ODM ang impormasyon na kasasam sa mga mahe kung ito ay available. Minsan ang mga imahe ay walang kasama na GPS na impormasyon o di kaya naman ay mas pinipili ng gagamit na palitan ang impormasyon ng mas sigurado na data (tulad ng RTK)

Simula sa ODM 2.0 pwedeng magsupply ng image geolocation file (geo) para sa purpose.

Ang format ng image geolocation file ay simple lamang.

 • Ang unang linya ay dapat maglaman ng projection na ginagamit para sa geo coordinates. Ito ay ma-specify bilang PROJ string (e.g. +proj=utm +zone=10 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs), EPSG code (e.g. EPSG:4326) o bilang WGS84 UTM 1[N|S] value (eg. WGS84 UTM 16N)

 • Ang magkakasunod na linya ay ang imahe na may filename na X, Y & Z (optional) coordinates, anggulo ng camera (optional, kasalukuyan na ginagamit lamang para sa rediometric calibration) at ang patayo or pahalang na accuracy (optional):

 • Ang naggulo ng camera ay pwedeng i-set sa 0 kung hindi ito available.

 • Ang pang-10 na column (optional) ay maaaring magkaroon ng extra fileds katulad ng label.

File format:

<projection>
image_name geo_x geo_y [geo_z] [omega (degrees)] [phi (degrees)] [kappa (degrees)] [horz accuracy (meters)] [vert accuracy (meters)] [extras...]
...

Halimbawa:

EPSG:4326
DJI_0028.JPG  -91.9942096111111  46.84252125 198.609
DJI_0032.JPG  -91.9938293055556  46.8424584444444  198.609

Kung ikaw ay nagsupply ng imahe na tinatawag na geo.txt awtomatikong madedetect ito ng ODM. KUng ito ay may ibang pangalan, maaaring specify ito gamit ang --geo 1.

Sa base ng project folder dapat gawin ang geo.txt.

Learn to edit and help improve this page!