Ground Control Points

Ang mga GCP ay kapaki-pakinabang para sa pagwawasto ng mga pagbaluktot sa datos at pagtukoy sa datos upang malaman ang mga coordinate system.

Ang Ground Control Point (GCP) ay isang pagsukat sa posisyon na ginawa sa lupa, karaniwang ginagamitan ng isang mataas na katumpakan na GPS. (Toffanin 2019)

Ang mga GCP ay maaaring itakda sa mga istraktura tulad ng mga sulok ng simento, mga linya sa isang paradahan o mga tile sa sahig na nagsasalitan ang kulay, kung hindi man ay maitatakda gamit ang mga target na nakalagay sa lupa.

Maaaring mabili o gumawa ang mga target gamit ang samut-saring mga materyales tuland ng mga takip ng timba at ng mga tile sa sahig.

GCP file format

Ang format ng GCP file ay simple lamang.

  • Ang projection para sa geo coordinates ay dapat na mapunta sa unang linya. Eto ay maaaring matukoy bilang PROJ string (e.g. +proj=utm +zone=10 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs), EPSG code (e.g. EPSG:4326) o bilang WGS84 UTM 1[N|S] value (eg. WGS84 UTM 16N)

  • Ang mga subsequent lines na X, Y & Z coordinates, ang associated pixels, ang image filename at optional extra fields, hiwalay by tabs o space.

  • Ang elevation values ay mase-set sa "NaN" para ma-indicate na ito ay walang value.

  • Ang ika-7 na column (optional) ay madalas naglalaman ng label ng GCP.

GCP file format:

<projection>
geo_x geo_y geo_z im_x im_y image_name [gcp_name] [extra1] [extra2]
...

Halimbawa:

+proj=utm +zone=10 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
544256.7 5320919.9 5 3044 2622 IMG_0525.jpg
544157.7 5320899.2 5 4193 1552 IMG_0585.jpg
544033.4 5320876.0 5 1606 2763 IMG_0690.jpg

Kung ikaw ay nagsupply ng GCP file na tinatawag na ang ODM ay automatic na madedetect ito. Kung ito naman ay may ibang pangalan, maaari mong maspecify ito gamit ang --gcp 1. Kung ikaw ay may gcp file at nais gumawa ng georeferencing sa exif, pwede mong i-specify ang --use-exif. Kung ikaw naman ay may high precision GPS na sukat sa iyong imahe (RTK) at gustong gamiting ang impormasyon na ito kasama ng gcp file, pwede mo itong i-specify bilang --force-gps.

Ang post na ito ay may impormasyon tungkol sa paglagay ng Ground Control Targets bago ang paglipad, ngutin kung ikaw ay meroon ng mga imahe, makikita ang mga points sa imahe post facto. Importante na humanap ng high-contrast objects na makikita sa at least 3 litrato, at makakakita ng minimum na 5 objoects.

Ang sharp corners ay magandang option para sa GCPs. DApat ilagay/hanapin ang GCPs ng pantay pantay sa paligid ng isu-survey na area.

Ang gcp_list.txt file ay dapat gawin sa base ng project folder.

Para sa mas magandang resulta, ang iyong file ay dapat na magkaroon ng minimum na 15 na linya pagkatapos ng header (5 points na may 3 imahe kada point).

User Interfaces

Maaaring gumamit ng isa or dalawang user interfaces para sa paggawa ng GCP files:

POSM GCPi

Ang POSM GCPi ay loaded by default sa WebODM. Isang halimbawa dito ay mahahanap sa the WebODM Demo. Para gamitin ito sa ground control XYZ values, dapat gawin ang mga sumusunod:

Gumawa ng GCP na listahan na may kasamang gcp names (ito ang label na makikita sa GCP interface), x, y, and z, na may header na proj4 string sa GCPs (siguraduhin na may planar coordinate system tulad ng UTM. Ganito ang magiging itsura dapat:

+proj=utm +zone=37 +south +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
gcp01 529356.250827686 9251137.5643209 8.465
gcp02 530203.125367657 9250140.80991621 15.781
gcp03 530292.136003818 9250745.02372435 11.977
gcp04 530203.125367657 9250140.80991621 15.781
gcp05 530292.136003818 9250745.02372435 11.977

Pwedeng i-load ang GCP list sa interface, i-load ang imahe, at ilagay ang mga GPCs sa imahe.

GCP Editor Pro

Ang aplikasyon na ito ay dapat i-install ng hiwalay o di kaya naman ay pwedeng i-load bilang WebODM plugin mula sa https://github.com/uav4geo/GCPEditorPro

Gumawa ng CSV file na kasama ang GCP name, northing, easting and elevation.

GCP Label,Northing,Easting,Elevation
gcp01,529356.250827686,9251137.5643209,8.465
gcp02,530203.125367657,9250140.80991621,15.781
...

I-import ang CSV mula sa main screen at i-type ang +proj=utm +zone=37 +south +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs mula sa EPSG/PROJ box.

Ang susunod na screen ay magdi-display ng map kung saan pipiliin ang GCPs para ma-tag at ma-import ang mga imahe.

References

Toffanin, Piero. Open Drone Map: The Missing Guide. MasseranoLabs LLC, 2019.

Learn to edit and help improve this page!